Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné a účinné od 1. 3. 2015

 

  • Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost STUDIO TRYANGEL, s.r.o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

STUDIO TRYANGEL, s.r.o. se sídlem Radlická 55, IČ: 26686414, office@tryangel.cz, +420 251550087, zapsanou v obchodním rejstříku, spisová značka C 87294 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.lightboard.cz (dále jen eshop).

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 – § 2174.

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.6 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

  • Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Tento návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost 14 dnů. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna bez DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku (veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní je tudíž informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží).

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

2.9 Prodávající má právo požádat o zaplacení zálohy. Kupující si rovněž vyhrazuje právo požadovat zaplacení plné výše kupní ceny předem.

2.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) si hradí kupující sám.

2.11 Prodávající má plné právo odmítnout objednávku od kupujícího, který v minulosti řádně neodebral nebo nezaplatil závazně objednané zboží.

2.12 Kupující je srozuměn s tím, že zboží nemusí přesně odpovídat barevnému zobrazení na monitoru. Vzhledem k tomu, že je zboží dodáváno od několika různých výrobců, může být zboží v různém provedení. Zároveň některé zboží (např. rámovací lišty) nemusí vždy plně odpovídat vystavenému vzorku (může se jednat o ruční výrobu, přírodní materiál apod.)

 

  • Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

 

  • Odstoupení od smlouvy

4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

4.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy naleznete na internetových stránkách prodávajícího. Poučení o odstoupení od smlouvy naleznete na internetových stránkách prodávajícího.

4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Na zboží upravené dle přání kupujícího se nevztahuje 14denní lhůta dle odstavce 4.1 těchto obchodních podmínek.

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky mimo nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kupující má vždy možnost si objednané zboží vyzvednout na adrese Karla Engliše 3, 150 00 Praha 5, a to zcela zdarma).

4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal (bez dobírky).

4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

4.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, od kupní smlouvy kdykoliv odstoupit. V takovém případě je kupujícímu vrácena záloha (případně plná výše kupní ceny) nejpozději do 7 dnů.

4.10 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

  • Uživatelský účet

5.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

5.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

5.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

5.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

5.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

5.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu těchto vybavení třetích osob.

 

 

  • Platební a dodací podmínky a přechod vlastnického práva

6.1 Prodávající si vyhrazuje právo v bodě 2.9.

6.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dní po uzavření smlouvy.

6.3 Prodávající vyexpeduje zboží v co nejkratší době po příjmu objednávky a zaplacení kupní ceny. U zboží označené skladem je standardní doba expedice do 48 hodin, u zboží na objednávku je tato doba 5-15 dní (maximálně však 7 týdnů od objednávky – záleží na typu a rozsahu objednávky; o této skutečnosti bude kupující informován). Nevyexpeduje-li prodávající zboží ve výše uvedené maximální době 7 týdnů, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit s nárokem vrácení zálohy (příp. výše kupní ceny) v plné výši.

6.4 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání.

6.6 V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a kupujícímu na adresu office@tryangel.cz . V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.8 V případě, že kupující zvolil vyzvednutí objednaného zboží osobně, souhlasí s tím, že je zboží možné vyzvednout až po obdržení emailu, příp. SMS zprávy, ve kterém bude uvedeno datum, kdy je zboží připraveno k vyzvednutí.

6.9 V případě, že si kupující nevyzvedne zboží 1 měsíc od obdržení emailu, příp. SMS zprávy, informujícího o možnosti vyzvednutí zboží, vyhrazuje si prodávající účtovat poplatek za skladování ve výši 10 % z kupní ceny. Po překročení 2 měsíců je tento poplatek zvýšen na 25 %. Po 3 měsících od odeslaného emailu, příp. SMS zprávy, informujícího o možnosti vyzvednutí zboží má prodávající právo zboží dál prodat, případně zlikvidovat. Případné vrácení peněz bude poníženo o storno poplatek ve výši 25 %.

6.10 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

6.11 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

  • Práva z vadného plnění a záruka za jakost

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb.

7.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy (vrácení peněz do 7 dnů).

 

7.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.5 Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

 

  • Ochrana osobních údajů

8.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

8.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

8.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

8.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

 

  • Závěrečná ujednání

9.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

9.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotřena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.3 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

9.4 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

9.5 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

9.6 Kontaktní údaje prodávajícího: STUDIO TRYANGEL s.r.o., Radlická 1932/55, Praha 5, Tel.: 251550087, email office@tryangel.cz.